Egoli Africa

Bijenkasten • Beehives

Een blik op de bijenkasten bij Egoli Africa vocational center. Er staan 20 bijenkasten op ons terrein. Deelnemers aan de training bijen houden, werken en leren een jaar op deze plek.

A look at the beehives at Egoli Africa vocational center. There are 20 beehives at our site. Participants of the training beekeeping work and learn for a year at this place.

Sponsor studenten terug op school • Sponsored students back at school

Het was een grote domper dat een aantal maanden geleden de scholen in Oeganda opnieuw dichtgingen en al onze sponsorleerlingen weer thuis kwamen te zitten. De eerste vocational scholen hebben hun deuren weer open mogen doen. Al onze sponsorleerlingen die een opleiding tot verpleegster of verloskundige volgen zijn weer terug op school. De meesten gaan binnenkort examens doen, ondanks dat ze amper op school zijn geweest. Na deze examens begint voor hun het tweede semester van hun eerste jaar. We kregen deze foto’s van de studenten toegestuurd.

It was a huge disappointment that a few months ago, the schools in Uganda closed again and all our sponsored students had to return home. The first vocational schools have recently opened their doors again. All our sponsored students who are studying to become a nurse or midwife are back at school. Most of them will be taking exams soon, even though they have hardly been to school. After these exams, the second semester of their first year starts. We received these photos from the students.

Change the Game Academy

Door de lockdown in Oeganda werd de cursus “Change the Game Academy” in samenwerking met het Uganda National NGO Forum en Wilde Ganzen uitgesteld. Gelukkig heeft deze cursus nu wel plaatsgevonden. We vinden het belangrijk om ook in ons eigen team te investeren. De cursus stond in het teken van Local Fundraising en het mobiliseren van de achterban in eigen land (Oeganda). David Kawomera en Kameri Rogers volgden deze training in Kampala.

Because of the lockdown in Uganda, the course “Change the Game Academy” in collaboration with the Uganda National NGO Forum and Wilde Ganzen was postponed. Fortunately, the course has now taken place. We believe it is important to also invest in our own team. The course focused on Local Fundraising and mobilizing supporters in their own country (Uganda). David Kawomera and Kameri Rogers followed the training in Kampala.

Workshops voor docenten • Teacher’s workshops

Maar liefst 16 docenten deden mee aan een Farm Life workshop. Als de scholen in Oeganda weer open gaan hebben zij de nodige kennis om een goed voedselprogramma en school groentetuinen op te zetten.

No less than 16 teachers joined a Farm Life workshop. When schools reopen in Uganda, they have the necessary knowledge about setting up a good feeding program and school gardens.

Birthkits

We hadden weer een aardige voorraad birthkits can de Birthing Kit Foundation uit Australie gekregen. In samenwerking met verschillende health centers in de region hebben we een groot deel overhandigd. De opkomst in Kiyunga en Lwanyama was enorm. We hebben meer dan 150 vrouwen kunnen helpen. Deze foto is gemaakt net voor de nieuwe lockdown in Oeganda.

We had received quite a supply of birth kits from the Birthing Kit Foundation from Australia. In collaboration with various health centers in the region, we handed over a large part. The turnout in Kiyunga and Lwanyama was huge. We have been able to help more than 150 women. This photo was taken just before the new lockdown in Uganda.

Partin webinar

Voor wie wat meer wil horen over het schrijven van projectplannen: Morgen (13 juli) organiseert Partin een webinar. Deze staat gepland van 19:30 tot 20:30 uur. Wij gaan in gesprek met Gonneke Campen van Partin. Je kunt je via deze link aanmelden.

Mommaluv mini event

Blij dat we tijdens deze lockdown toch moeders en hun pasgeboren babietjes een mooi pakket uit naam Mommaluv mogen overhandigen! Onlangs hebben 12 moeders een pakket ontvangen en aankomende week ontvangen weer 11 kersverse ouders een pakket. Daarnaast is een seminar nu een vast onderdeel van de mini events. De volgende onderwerpen komen aan bod: family planning, borstvoeding, hygiene, covid-19 en meer.

Happy that during this lockdown period, we are still able to hand out Mommaluv packages. Recently, we gave Mommaluv packages to 12 mothers and their newborns and this coming week another 11 families will receive a Mommaluv package. A seminar is now part of these mini events too. The following topics are discussed in our seminars: family planning, breast feeding, hygiene, covid-19 and more.

Workshops voor docenten • Workshops for teachers

De Covid-19 maatregelen in Oeganda hebben invloed op ons watertank project. We waren toe aan een nieuwe fase in het project: workshops voor de docenten van de scholen met het oog op school groentetuinen. En dat zou hand in hand gaan met de aanleg van groentetuinen.

Nu de scholen opnieuw dicht zijn, is het niet handig om de tuinen aan te gaan leggen. Maar we willen wel graag door en hebben in ieder geval een oplossing gevonden voor de workshops: in plaats van workshops waaraan iedereen tegelijk deelneemt organiseren we de komende tijd workshops voor kleine groepjes docenten. Ook al gaat het langzamer, we zetten toch stappen vooruit.

Gisteren namen docenten van de volgende scholen deel aan de workshop: St Paul primary school, Kituba muslim primary school, Hope Wills primary school en Bulamuka primary school.

The Covid-19 measures in Uganda affect our water tank project. We were ready for a new phase in the project: workshops for the teachers and regarding school vegetable gardens. And this would go hand in hand with the set up of vegetable gardens.

Now that the schools are closed again, it is not the right time to start setting up the school gardens. But we would like to continue and have found a solution for the workshops: instead of conducting workshops in which everyone participates at the same time, we will be organizing workshops for small groups of teachers in the days to come. Even if things are slowing down, we are still making progress.

Yesterday teachers from the following schools participated in the workshop: St Paul primary school, Kituba muslim primary school, Hope Wills primary school and Bulamuka primary school.

Een nieuwe lockdown • A new lockdown

Een grote domper voor ons. In Oeganda is op dit moment een nieuwe lockdown van kracht. Alle scholen zijn opnieuw dicht. Ook Egoli Africa vocational center is gesloten. Op dit moment geldt er ook weer een verbod op reizen. Zo is het niet toegestaan om tussen verschillende districten te reizen. Dit vertraagd ons werk, maar we proberen te kijken naar wat wel mogelijk is.

Alle sponsor leerlingen en studenten zijn thuis. De kinderen uit p4, p5 en p6 hebben een rapport meegekregen. De sponsors van de kinderen die naar de basisschool gaan hebben het rapport en het nieuws al ontvangen. Het team in Oeganda geeft de komende tijd ondersteuning bij thuisonderwijs voor alle kinderen en studenten in het sponsorprogramma. Daarvoor hebben we de sponsorleerlingen in groepen verdeeld, radio’s en andere schoolmaterialen aangeschaft.

Gelukkig kunnen een aantal activiteiten wel gewoon doorgaan: de Farm Life workshops gaan met een beperkt aantal deelnemers door. We blijven zwangere vrouwen voorzien van birthkits. Mommaluv activiteiten kunnen gewoon plaatsvinden. Ook met de voorbereidingen voor het project bijen houden gaan we door, ondanks dat de training van imkers ook even stil komt te liggen. De shop in Kisozi blijft open.

De teleurstelling is groot, bij ons team maar ook onder mensen om ons heen in Oeganda. De veerkracht is gelukig niet weg. We denken in oplossingen, niet in beperkingen.

A big downer for us. Uganda is currently under a new lockdown. All schools are closed again. Egoli Africa vocational center is also closed. There is a ban on travelling at the moment. For example, it is not allowed to travel between different districts. This slows down our work, but we try to look at what is possible.

All sponsor pupils and students are at home. The children from p4, p5 and p6 have been given a report. The sponsors of the children who are going to primary school have already received the report and the news. The team in Uganda will provide support in terms of home education for all children and students in the sponsorship program in the period to come. For this we divided the sponsored students into groups, purchased radios and other school materials.

Fortunately, a number of activities can continue as usual: the Farm Life workshops will continue with a limited number of participants. We will continue to provide pregnant women with birth kits. Mommaluv activities can just take place. We are also continuing with the preparations for the beekeeping project, despite the fact that the training of beekeepers is also coming to a standstill for a while. The shop in Kisozi will remain open.

The disappointment is great, among our team but also among people around us in Uganda. Fortunately, the resilience has not gone away. We think in solutions, not limitations.

Fase bouw watertanks afgerond • Construction phase watertanks rounded off

Het team van Isiimba primary school en leerlingen voor hun nieuwe watertank. We zijn klaar met de bouw van alle watertanks bij scholen en health centers.

The team of Isiimba primary school and their pupils near their new watertank. We have completed constructing all watertanks at schools and health centers.